Regulament loterie publicitara “Air Max Day”

Regulament de participare la Loteria Publicitara
“Air Max Day”

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul prezentei loterii publicitare este FF Group Romania SRL persoana juridica romana, avand sediul social in Tache Ionescu nr.8, Sector 1, Bucuresti, CIF RO11782050, numar de inregistrare la Registrul Comertului J40/4676/1999 , reprezentata legal prin Dl. Cristian Beznoska, in calitate de Administrator, denumit in continuare “Organizatorul”.

Loteria publicitara “Air Max Day” (denumita in continuare “Loteria Publicitara”) se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament care este obligatoriu pentru toti participantii (“Regulamentul”).

Art. 2. Durata si locul de desfasurare al Loteriei Publicitare

Loteria Publicitara se desfasoara in zilele de 25 si 26 martie 2017 in cadrul fiecarui magazin kix din Bucuresti – AFI Palace Cotroceni, Mega Mall, Timisoara – Iulis Mall si Cluj-Napoca – Iulius Mall. Loteria Publicitara se va desfasura cu respectarea programului normal de lucru al fiecarui magazin kix participant la campanie.

Art.3. Dreptul de participare

Participarea in cadrul Loteriei Publicitare este permisa oricarei persoane majore, cu domiciliul in Romania
(“Participantii”). Dovada domiciliului se face prin intermediul unui act de identitate valabil.
Angajatii FF Group Romania SRL, precum si parintii, copiii, sotii sau sotiile acestora nu au dreptul de a
participa la prezenta Loterie Publicitara.

Art.4. Regulamentul oficial al Loteriei Publicitare

Regulamentul oficial al Loteriei publicitare este disponibil oricarui solicitant in mod gratuit, pe intreaga durata a acesteia prin accesarea paginii www.ffgroup.ro/regulament_tombola.
Prin participarea la aceasta loterie publicitara, se prezuma cunoasterea Regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa fie facute publice pe pagina www.ffgroup.ro/regulament_tombola cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 5. Mecanismul de desfasurare al Loteriei Publicitare

Pentru a participa Loteria Publicitara fiecare Participant va trebui sa completeze formularul pus la dispozitie in magazinele kix participante si sa posteze pe contul personal de Facebook sau Instagram o fotografie, realizata in orice magazin kix participant, cu o pereche preferata de pantofi Nike Air Max. Formularul de participare va fi apoi introdus intr-o urna special amenajata in cadrul fiecarui magazin participant.
Este interzisa completarea mai multor formulare cu datele aceleiasi persoane sau cu date fictive, orice tentativa de acest tip atragand pierderea dreptului de participare. Un Participant poate participa cu un singur formular, intr-un singur magazin. Inscrierile multiple, prin introducerea mai multor formulare in urna din cadrul aceluiasi magazin sau prin introducerea cate unui singur formular, dar in mai multe dintre urnele din cadrul mai multor magazine kix participante, vor avea ca efect pierderea dreptului de participare.

Art. 6. Desemnarea castigatorilor

Desemnarea castigatorilor se va face prin tragere la sorti, in ziua de 26 martie 2017, la ora 22:05. Extragerea se va face in fiecare magazin kix, prin alegerea, in mod aleatoriu, a unui formular de participare din urna de concurs, acesta fiind imediat validat prin verificarea postarii de pe conturile personale de Instagram sau Facebook ale persoanei care a completat formularul. La aceasta tragere la sorti vor participa toate formulare introduse in urnele special amenajate in fiecare magazin.
Se vor extrage, de asemenea, si cate doua taloane de rezerva pentru situatia in care castigatorul initial nu va fi validat.
In eventualitatea in care un castigator nu va putea fi desemnat din mai multe motive (talonul extras nu este complet, datele sunt false, nu poate fi identificata postarea pe facebook/Instagram etc.) premiul va fi acordat, in ordine, rezervelor extrase. In eventualiatea in care din motive independente de vointa Organizatorului, un premiu nu va putea fi acordat castigatorului sau rezervelor, acesta va ramane la dispozitia Organizatorului,
Conform dispozitiilor legale in vigoare, organizatorul va face publice numele castigatorului si castigul acordat, pe pagina de Facebook facebook.com/kix.stores pana la data de 27 Martie 2017. De asemenea, castigatorul loteriei va fi anuntat telefonic si pe e-mail de catre reprezentantii organizatorului pana la data de 27 Martie 2013. Prin participarea la Loteria Publicitara, Participantii care sunt desemnati castigatori sunt de acord ca datele lor sa fie facute publice, in modalitatile de mai sus.

Art. 7. Premiile si acordarea acestora

7.1 Premiile campaniei
In cadrul prezentei Loterii Publicitare se vor acorda in total 5 premii, cate unul in cadrul fiecarui magazin kix participant. Premiile, constand fiecare intr-o pereche de pantofi Nike Air Max, se vor acorda castigatorilor la alegere, din stocul existent in magazinele participante.
Castigatorul premiului oferit in cadrul acestui Concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiului sau schimbarea acestuia cu alte bunuri/servicii si nici sa solicite schimbarea Premiului, dupa predarea acestuia. Deasemenea, dreptul de a primi premiul nu este transmisibil catre alte persoane.

7.2 Acordarea premiului
Premiile, constand fiecare intr-o pereche de pantofi Nike Air Max, vor fi acordate castigatorilor in magazinele kix participante, in baza unui proces verbal de predare-primire.
Pentru acordarea premiului, castigatorul va fi contactat de catre Organizator, va fi informat ca a castigat un premiu in cadrul Loteriei Publicitare si I se va comunica sa se prezinte in vederea ridicarii premiului. In cazul in care castigatorul nu raspunde solicitarii Organizatorului pana la data de 30 martie 2017, premiul va putea fi acordat rezervelor. In cazul in care castigatorul accepta premiul dar nu se prezinta pentru ridicarea premiului intr-un termen de cel mult 10 zile de la data la care a fost informat ca a fost desemnat castigator, acesta pierde dreptul de a primi premiul, Organizatorul putand acorda premiul rezervelor.

7.3 Valoarea premiilor
Valoarea comerciala a premiilor acordate in cadrul Loteriei Publicitare este de 2996 RON, la care se adauga valoarea impozitului pe veniturile obtinute din premii.

Art. 8. Conditii de validare

8.1. Pentru ca participarea sa fie valida , participantii trebuie sa completeze formularul de inscriere disponibil in magazinele kix cu date valide, corespunzatoare cerintelor din prezentul regulament, ce pot fi confirmate in cazul unui castig, sa introduca formularul de inscriere in urnele special amenajate, precum si sa respecte conditiile stabilite prin prezentul regulament. Totodata, pentru validare, Participantii trebuie sa isi exprime in mod expres consimtamantul cu privire la acceptarea prevederilor Regulamentului.
8.2. Conditii de validare a castigurilor
Castigurile din prezenta loterie vor fi validate daca Participantul castigator indeplineste cumulativ conditiile prevazute in Regulament, in special cele de la art. 3, 6 si 8.1;
8.3. Conditii de invalidare a castigurilor
Castigurile din prezenta loterie vor fi invalidate in cazul in care Participantii incalca cerintele de participare prevazute in prezentul regulament, precum si in cazul in care formularul de inscriere contine informatii false ori vadit eronate. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat pana la data de 30 Martie 2017 pentru validare, in urma contactarii telefonice sau pe e-mail in vederea confirmarii datelor de participare, sau Organizatorul identifica neconcordante intre datele completate si datele din documentele de identificare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida respectivul castigator, apelandu-se la rezerve.

Art. 9. Taxe si impozite

Conform art. 108 din Codul fiscal, venitul sub forma de premii dintr-un concurs se impune, prin retinere la sursa, cu o cota de 16% aplicata asupra venitului net. Obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului revine Organizatorului., iar orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile acordate sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

Art. 10. Angajamente

Participantii declara ca inteleg si accepta faptul ca acordarea premiului poate fi un eveniment public, ce poate implica participarea a numeroase persoane. Prin participarea la aceasta Loterie Publicitara fiecare Participant este de acord ca numele, adresa de e-mail si imaginea sa (din cadrul diverselor materiale fotografice sau video realizate pentru Loteria Publicitara) sa fie facute publice prin afisarea pe pagina oficiala de facebook a Organizatorului si/sau a magazinelor Kix si folosite inclusiv in scop publicitar de catre Organizator, prin asociere cu marcile sale.

Art. 11. Intreruperea Loteriei Publicitare

Loteria publicitara va putea fi intrerupta numai in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, dupa anuntarea prealabila a publicului.

Art. 12. Limitarea raspunderii

Organizatorului nu ii revine nicio raspundere pentru:
-Formularele de inscriere care nu contin toate datele obligatorii sau nu permit confirmarea identitatii
participantului, care contin informatii false ori vadit eronate si care nu indeplinesc conditiile de validitate de la Art.8;
- Orice alte costuri ale castigatorilor in legatura cu intrarea in posesia premiilor, altele decat cele aflate in
sarcina sa conform prezentului regulament si dispozitiilor legale;
- Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului
- Reclamatiile referitoare la premiul castigat ulterioare semnarii procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in calcul de Organizator.

Obligatiile Organizatorul stabilite potrivit acestei Loterii Publicitare vor fi considerate indeplinite prin predarea premiilor catre castigatori. Din momentul predarii premiilor catre castigatori, Organizatorul nu mai are nicio obligatie fata de acestia.

Art. 13. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul este inregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 2020 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Tuturor Participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special drepturile persoanei vizate cu privire la informare, la accesul la date, dreptul de interventie, de opozitie, de a se adresa instantei competente si de plangere catre autoritatea de supraveghere. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:
1. Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa pe adresa Organizatorului din Romania, Bucuresti, sector 1, Str. Progresului, nr 134-138, Sector 5, o data pe an, in mod gratuit, FF Group Romania SRL va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.
2. Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:
(i) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;
(ii) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;
(iii) realizarea notificarii catre tertele persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform pct. (i) sau (ii), daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Astfel, S.C. FF Group Romania SRL va rectifica, actualiza, bloca, sterge sau transforma in date anonime toate acele date a caror folosire nu este conforma dispozitiilor Legii nr. 677/2001.
3. Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, ca datele care o vizeaza sa fie prelucrate, in numele operatorului sau al unui tert, sau sa fie dezvaluite unor terti.
Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Loteriei Publicitare de la Participanti: numele si prenumele din actul de identitate, data nasterii, numarul de telefon mobil si adresa de email; Titularilor acestor date le sunt garantate toate drepturile prevazute de lege;
Datele colectate de catre Organizator vor fi prelucrate exclusiv:
a) In scopul desemnarii si contactarii castigatorilor, respectiv al acordarii premiilor;
b) In scopul publicarii datelor castigatorului, in conformitate cu prevederile legii.
Publicarea datelor castigatorilor si acordarea premiilor se va face in conformitate cu prevederile Regulamentului.
In eventualitatea in care Participantul a declarat, prin completarea formularului de participare, ca este de acord ca datele sale cu caracter personal sa fie utilizate in scop de marketing si publicitate, atunci Organizatorul va include informatiile intr-o baza de date si le va prelucra inclusiv in scop promotional. Prelucrarea dateor in scop de marketing si publicitate se va realiza prin informarea persoanelor incluse in baza de date a FF Group Romania SRL prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator.
Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie dezvaluite catre terti cu exceptia imputernicitilor si
partenerilor sai, in scopurile permise in conformitate cu optiunea Participantilor.

Art. 14. Forta majora
Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru neindeplinirea obligatiilor sale, stabilite potrivit Regulamentului, in cazul in care neindeplinirea este urmarea unui caz de forta majora, definit potrivit Codului Civil.

Art. 15. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti. Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului sau desemnarea castigatorilor se pot trimite pe adresa de e-mail a Organizatorului (office@ffgroup.ro) in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorului. Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 16. Alte Clauze
Decizia Organizatorului in orice privinta este finala si aplicabila tuturor Participantilor. Prin participarea la
Concurs, Participantii sunt de acord sa respecte regulile si alte conditii stabilite de Regulament. In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de regulamentul oficial al Concursului, isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara alte despagubiri sau plati.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a oferi mai multe premii decat cele prevazute in prezentul regulament, urmand a modifica in mod corespunzator Regulamentul si de a informa Partipantii. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei campanii promotionale.

ORGANIZATOR,
FF Group Romania SRL